Ulat

Ang mga ulat tungkol sa live na kalamidad, sa pamamagitan ng default na mga ulat ay ibabalik sa huling oras.

Format ng Kahilingan

Query ParameterPaglalarawanFormatRequired

admin

Aling lungsod ang nais nating ibalik ang mga imprastraktura? (isa sa supported areas )

String

No

format

Aling format ang dapat nating ibalik ang mga resulta? (isa sa json, defaults to json)

String

No

geoformat

Anong format ang dapat gamitin ang mga resulta sa heyograpiya? (isa sa topojson, geojson defaults to topojson)

String

No

timeperiod

Anong tagal ng panahon (sa mga segundo) upang ilista ang mga ulat para sa, mahigpit na karapat-dapat sa pagitan ng 1 at 604800 (1 linggo)

Number

No

KUMUHA /reports

Ilista ang lahat ng kasalukuyang ulat sa baha para sa Quezon City at Pampanga.

Note : Please include a User-Agent header in all of your requests. The User-Agent header helps us identify your requests and troubleshoot any issues you may have. To set the User-Agent header, add the following line to your request headers:

curl --user-agent "YOUR-UA-STRING" "https://api.mapakalamidad.ph/reports?admin=PH-00"

Ang mga resulta ay ang mga sumusnod:

{
 "statusCode": 200,
 "result": {
  "type": "Topology",
  "objects": {
   "output": {
    "type": "GeometryCollection",
    "geometries": [
     {
      "type": "Point",
      "properties": {
       "pkey": "5519",
       "created_at": "2016-12-09T21:37:00.000Z",
       "source": "qlue",
       "status": "confirmed",
       "url": null,
       "image_url": "https://lh3.googleusercontent.com/ByClSrW6QhFkBxUhZo0rFt6eiVdvnEHisSzsgjaC9KxdGAQ6CYksTZRA1rcNP9cBGZiv6s4Vp5D8NzkAjPyrBs6c6R4h=s480-c",
       "disaster_type": "flood",
       "report_data": null,
       "tags": {
        "instance_region_code": "jbd",
        "local_area_id": "350"
       },
       "title": " ",
       "text": "Perlu penataan dan dirapihkan @ahokbtp semoga bisa lbh baik, bersih dan teratur"
      },
      "coordinates": [
       0,
       0
      ]
     }
    ]
   }
  },
  "arcs": [],
  "transform": {
   "scale": [
    1,
    1
   ],
   "translate": [
    106.817276,
    -6.138229
   ]
  },
  "bbox": [
   106.817276,
   -6.138229,
   106.817276,
   -6.138229
  ]
 }
}

Last updated