Pagpapatunay

Ang MapaKalamidad API ay naglalantad ng ilang mga protektadong ruta na mangangngailangan ng pagpapatunay upang ma-access.Ginagamit ang JSON Web Token para sa pagpapatunay. Tanda: Para sa bagong API key, mangyaring makipagugnayan sa MapaKalamidad team.

Last updated