Cards

Ang mga card report ng MapaKalamidad para sa mga kaganapan ng sakuna. Tandaan: Kinakailangan ang pagpapatunay (authentication) upang maka-update sa mga card.

Format ng Kahilingan

URL Parameter

Paglalarawan

Format

Required

cardId

Natatanging pagkakakilanlan ng card na nais naming gumana, nabubuo ito ng system kapag nilikha ang sinimulang card. (Kinakailangan)

String (7 to 14 characters)

Yes

Attribute

Paglalarawan

Format

Required

card_data

Nakolekta ang datos ng gumagamit sa interface ng card

JSON

Yes

text

Paglalarawan ng kaganapan sa sakina

String

No

image_id

Tukoy ng nauugnay na imahe ng card

String

No

created_at

Petsa at oras ang card ay nilikha

Date (ISO 8601)

Yes

location

Lugar ng Heograpiya ng kaganapan sa sakuna

Lat/Long in ESPG:4326

Yes

Tanda sa card_data

Kinakailangan ng Card data na ang object report_type ay umiiral. Kung saan disaster_type ay naka 'flood' at ang object flood_depth ay umiiral kasunod angreport_type. Saan ang disaster_type ay 'prep' pagkatapos angreport_type ay dapat isa sa mga tipo na nakalista sa server config.js Halimbawa ng isang card na may data ng pagbaha kasama ang flood _depth:

  "disaster_type": "flood",
  "card_data":{
  "report_type": "flood",
  "flood_depth": 50
 }

O kaya, isang card na may ulat ng data bago ang pagbaha tungkol sa isang kanal.

 "disaster_type": "prep",
 "card_data":{
  "report_type":"drain"
 }

KUMUHA/cards/:cardId

Kunin ang mga detalye ng isang card:

Narito ang isang simpleng halimbawa upang makakuha (GET) ng isang card:

curl -X GET -H "X-Api-Key: API_KEY_GOES_HERE" "https://data.petabencana.id/cards/abcdefg"

Nahanap ang card:

{
 "statusCode": 200,
 "result": {
  "pkey": "2",
  "card_id": "abcdefg",
  "username": "user",
  "network": "test",
  "language": "en",
  "received": true,
  "report_id": "1"
 }
}

Hindi umiiral ang card:

{
 "statusCode": 404,
 "found": false,
 "result": null
}

ILAGAY/cards/:cardId

I-update ang card kasama ang mga detalye tungkol sa isang ulat tungkol sa kalamidad:

Ito ay isang simpleng halimbawa paano ilagay (PUT) ang card:

curl -X PUT -H "X-Api-Key: API_KEY_GOES_HERE" -d '{
  "text": "test card",
  "disaster_type": "flood"
  "card_data":
   {
    "report_type": "flood",
    "flood_depth": 101
   },
  "created_at":"2016-12-09T11:32:52.011Z",
  "location": {
    "lat": -6.149531,
    "lng": 106.869342
  }
}' "https://data.petabencana.id/cards/abcdefg"

Matagumpay nagawa ang card:

{
 "statusCode": 200,
 "cardId": "abcdefg",
 "created": true
}

Hindi umiiral ang card:

{
 "statusCode": 404,
 "cardId": "abcdefg",
 "message": "No card exists with id 'abcdefg'"
}

Mayroon nang ulat para sa card:

{
 "statusCode": 409,
 "cardId": "abcdefg",
 "message": "Report already received for card 'abcdefg'"
}

KUMUHA/cards/:cardId/images

KUMUHA ng isang naka-sign na S3 URL upang mag-upload ng isang ulat sa card, dapat itong gawin pagkatapos malikha ang ulat ng card at isang imahe lamang ang maaring magkaroon para sa isang naibigay na card.

TANDAAN: Matapos isumite ang isang imahe sa servier-side ay pinapaliit ang imahe sa isang karaniwang sukat at maaaring mayroong kaunting lag ng ilang segundo bago ang imahe ay maging "live".

Narito ang isang simpleng halimbawa upang makakuha ng isang bagong naka-sign na S3 URL para sa pag-upload ng imahe:

curl -X GET \
 https://api-server-dev.riskmap.in/cards/HJID8CWN-/images

Matagumpay na nabuo ang naka-sign na S3 URL:

{"signedRequest":"https://riskmap-image-uploads.s3.ap-south-1.amazonaws.com/originals/BJbTHR-Vb.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJFMR3NR7BXZ5X7DA%2F20170629%2Fap-south-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20170629T012002Z&X-Amz-Expires=900&X-Amz-Signature=ad10a53555205fa18ecfa07da52eb0349ed1c8bda66fe2de0fa9c445c61b7c62&X-Amz-SignedHeaders=host","url":"https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/riskmap-image-uploads/originals/BJbTHR-Vb.jpg"}

Last updated